PDA

View Full Version : Liturgy Terms in Tagalog


vic_romero
08.01.03, 07:28 AM
Mga salitâ ng Liturhiyá sa Tagalog | Liturgy terms in Tagalog

Pagdatíng. Adbyento. Kapág sinabi mo ang “Pagdating,” alám kaagád ng iyóng kausap na may daratíng. Kapág sinabi mo ang “Adbyento,” alám ng taong palasimbá na tinutukoy mo ang panahón ng Simbahan bago magpaskó. At ang taong hindî palasimbá?

Bakit hindî natin gamitin ang salitáng Pagdatíng bilang katumbás ng Inglés na Advent? Pagdatíng ay tamŕ at tumpák na katumbás ng Advent. Hindî na tayo sakop ng Espanya. Ni sakop tayo ng Amerika. Kung hindî tayo magmamalasakit sa ating sariling kalinangán (kultura), sino pa?

Apatnapúng-Araw. Kuwaresma. Kapág sinabi mo ang “Apatnapúng-Araw,” alám kaagád ng iyóng kausap na tinutukoy mo ang apatnapúng-araw. At ang salitáng Kuwaresma? Inampón ito (hindî hinirám; hindî na isasaulě) mulâ sa salitáng Kastilang Cuaresma, na galing sa salitáng Latín na Quadragesima, na ang ibig sabihin ay apatnapúng-araw. Ganoón palá, e di bakit hindî natin gamiting tayong mga Pilipino ang salitáng apatnapung-araw? Hindî uubrá ang salitáng Lent, dahil itó ay salitang Inglés na nangangahulugáng “spring.” Walâ tayong panahóng (season) spring sa Pilipinas. Bakit tayo gayá-gayá sa mga katutubong nagsasalitâ ng Inglés at tatawagin nating Lent ang panahón ng paghahandâ sa Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón?

Heto pô ang mga mungkahing pangalan ng mga kapistahan ng Panginoón:

Pagdatíng ng Panginoón = advent
Pagsilang ng Panginoón = nativity
Paghaharáp ng Panginoón = epiphany
Pagbinyág ng Panginoón = baptism
Pagpapakasakit ng Panginoón = passion
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón = resurrection
Pag-akyát ng Panginoón = ascension

Ibá pang mga salitâ

Banál na Espiritu = Holy Spirit (hindî Espiritu Santo)
Banál na Batŕ = Holy Child (hindî Santo Nińo)

titopao
08.01.03, 08:19 AM
Actually...ginagamit namin dito sa Bulacan ang mga katagang "Pagsilang" (para sa kapaskuhan), "Pagpapakasakit" (para sa "Passion"), Muling Pagkabuhay (para sa "Resurrection") at "Pag-akyat" (para sa "Ascension") :)

Ang salitang "Pagdating", nababasa ko sa liturhiya na inilalathala sa taunang maliit na misal ("misalette") sa Diyosesis ng Malolos. Miminsan kong nakikita ang "Banal na Espiritu", bagama't mas madalas pa ring ginagamit ang "Espiritu Santo".

Mga kaisipang sa akin po lamang. Wala akong nakikitang suliranin kung imumumngkahi para sa Tagalog. Ngunit kung para sa wikang "Filipino"...ibang usapan yan. Sa Wikipedia nga, katakut-takot na pag-aaway ang inaabot ko sa pakikipagtalastasan sa paksang "Filipino vs. Tagalog vs. Taglish"...huwag na nating dalhin dito ang talastasang iyon, sumasakit lang ang ulo ko kapag naaalala ko 'yon ;)