BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?

Thursday, July 28 2016 3:11am
AMA NAMIN

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.6 (75 votes)

Ama namin sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit
Bigyan Mo kami
Ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami
Sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot
Sa tukso at iadya Mo kami
Sa lahat ng masama

Upang mahuli ang diwa ng pakikibaka para sa katarungan at kapayapaan sa ilalim ng rehimeng Marcos, minarapat ni Manoling na gumamit ng minor key sa kanyang mga komposisyon sa panahong iyon. Isinulat itong bersiyon ng Ama Namin sa panahon ng pakikibaka sa Edsa.

RELATED MEDIA
The Best of Bukas Palad volume 1 (Silver Anniversary Edition) The Best of Bukas Palad volume 1 (Silver Anniversary Edition)
2011
Your rating: None Average: 4.4 (57 votes)
The Best of Bukas Palad volume 1 The Best of Bukas Palad volume 1
1997
Your rating: None Average: 4.4 (36 votes)
The Best of Bukas Palad volume 1 The Best of Bukas Palad volume 1
1997
Your rating: None Average: 4.4 (30 votes)
In Him Alone In Him Alone
1995
Your rating: None Average: 4.7 (16 votes)


BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com