BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?

Thursday, July 28 2016 9:26pm
AMA NAMIN

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.7 (81 votes)

Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit
Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama

Sapagkat sa 'Yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan
Ngayon at magpakailanman!
Ngayon at magpakailanman!

RELATED MEDIA
All Shall Be Well All Shall Be Well
2002
Your rating: None Average: 4.3 (40 votes)
Tinapay ng Buhay Tinapay ng Buhay
2002
Your rating: None Average: 4.5 (54 votes)
Tinapay ng Buhay volume 1 Tinapay ng Buhay volume 1
2002
Your rating: None Average: 4.5 (47 votes)


BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com