BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
HUMAYO'T IHAYAG (CHORAL)

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.9 (33 votes)

Humayo't ihayag (Purihin Siya!)
At ating ibunyag (Awitan Siya!)
Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Hesus
Ang siyang sa mundo'y tumubos!

Langit at lupa, Siya'y papurihan!
Araw at tala, Siya'y parangalan!
Ating 'pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan!
Aleluya!

At isigaw sa lahat, kalinga Niya'y wagas
Kayong dukha't salat, pag-ibig Niya sa inyo ay tapat!

Halina't sumayaw, buong bayan!
Lukso sabay sigaw, sanlibutan!
Ang ngalan Niyang angkin, singningning ng bituin
Liwanag ng Diyos sumaatin!

Langit at lupa, Siya'y papurihan!
Araw at tala, Siya'y parangalan!
Ating 'pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan!
Ating 'pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan!
Aleluya!BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com