BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
KUNG 'YONG NANAISIN

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.5 (46 votes)

Kung 'Yong nanaisin, aking aakuin
At babalikatin ang krus Mong pasanin

Kung 'Yong iibigin, iputong sa akin
Koronang inangkin, pantubos sa amin

KORO
Kung pipiliin, abang alipin
Sabay tahakin, krus na landasin
Galak ay akin, hapis ay 'di pansin
Ang 'Yong naisin, siyang susundin

Kung 'Yong hahangarin, Kita'y aaliwin
At kakalingain, lumbay papawiin (KORO)BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com