BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
PAGHAHANDOG NG SARILI

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.5 (84 votes)

Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin Mo
Ang aking kalayaan, ang aking kalooban
Isip at gunita ko, lahat ng hawak ko,
Ng loob ko ay aking alay sa 'Yo

Nagmula sa 'Yo ang lahat ng ito
Muli kong handog sa 'Yo
Patnubayan Mo't paghariang lahat
Ayon sa kalooban Mo
Mag utos Ka, Panginoon ko

Dagling tatalima ako
Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo
At lahat ay tatalikdan ko
Tatalikdan koBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com