BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?

Wednesday, June 1 2016 10:47am
PAPURI SA DIYOS

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.3 (112 votes)

KORO:
Papuri sa Diyos!
Papuri sa Diyos sa kaitaasan!
Papuri sa Diyos!

At sa lupa'y kapayapaan
Sa mga taong kinalulugdan Niya
Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin (KORO)

Pinasasalamatan Ka namin
Sa 'Yong dakilang angking kapurihan
Panginoong Diyos, Hari ng langit
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos
Anak ng Ama (KORO)

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
Maawa Ka sa amin, maawa Ka
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
Tanggapin Mo ang aming kahilingan
Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama (KORO)

Sapagkat Ikaw lamang ang Banal at ang Kataastaasan
Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon
Kasama ng Espiritu Santo
Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen!

Papuri sa Diyos!
Papuri sa Diyos sa kaitaasan!
Papuri sa Diyos sa kaitaasan!
Papuri sa Diyos!

RELATED MEDIA
All Shall Be Well All Shall Be Well
2002
Your rating: None Average: 4.3 (37 votes)
Tinapay ng Buhay Tinapay ng Buhay
2002
Your rating: None Average: 4.5 (51 votes)
Tinapay ng Buhay volume 1 Tinapay ng Buhay volume 1
2002
Your rating: None Average: 4.5 (44 votes)


BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com